Stichting Getuigenis en Eenheid

NL  |  EN

Prekenseries als PDF tekstbestand

De prekenseries als tekstbestand zijn in PDF beschikbaar op paginaformaat A5 (21×14,8cm). Deze bestanden zijn met een PDF-reader op het scherm te lezen. Download hier Adobe Reader om PDF documenten te lezen. U kunt de PDF bestanden ook gebruiken om zelf te printen. Houd daarbij rekening met de volgende printerinstellingen: oriëntatie, liggend A4 en twee pagina’s per zijde.

Prekenseries brochures
De prekenseries zijn ook geprint als A5 brochure beschikbaar. De kostprijs per exemplaar van de titels is € 1,75 (exclusief verzendkosten). De prekenserie ‘Zeven brieven van Jezus’ bestaat uit 2 deeltjes waarvan de kostprijs € 3,50 is. De geprinte prekenseries zijn te bestellen via het bestelformulier.

Bestellen

Beschikbare preken-series

Overige preken

Zeven brieven van Jezus

“Zeven brieven van Jezus” is een profetische belichting van de brieven aan de zeven Klein-Aziatische gemeenten in Openbaring 1-3.
Volgens Ds. Leenhouts worden in deze brieven – naast de specifiek aan deze gemeenten gerichte waarderingen, bemoedigingen en vermaningen – ook de verschillende perioden in de wereldgeschiedenis gekarakteriseerd. Hij merkt daarbij op dat elk van de brieven een opschrift heeft dat ontleend is aan een bepaald element uit het roepingsvisioen van Johannes. Die elementen zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn karakteristiek voor speciaal die gemeente, met die specifieke zegeningen of tekortkomingen, deugden of gebreken. Ds. Leenhouts ziet in de geestesgesteldheid, secularisatie en afval van de kerken in de huidige tijd een parallel met de gemeente van Thyatíra. De brief aan deze gemeente eindigt met de belofte van een ‘morgenster’, die een aankondiging inhoudt van een ‘nieuwe dag van opstanding’, het aanbreken van het beloofde vrederijk en de doorbraak van het Koninkrijk Gods

Aantal pagina’s: twee delen van 56 pagina’s
Uitgesproken in 1973, 1979 en 1980. Redactionele bewerking in 2013.

PDF downloaden | deel 1
PDF downloaden | deel 2

Jona

Bewerkte uitgave van een serie preken over Jona

In deze prekenserie geeft Ds. A.A. Leenhouts een profetische belichting van deze geschiedenis.
Hij beschrijft hoe ook vandaag ‘Kerk’ en ‘Israël’ ‘weglopen’ van hun door God gegeven opdracht.
Het gevolg is een ‘storm’ op de ‘wereldzee’. En ook nu ‘roeit’ men uit alle macht om de storm en de chaos de baas te blijven. Maar ook nu zal de ‘politieke storm’ alleen gaan liggen als wij de opdracht die God op ons gelegd heeft, gaan nakomen. Ds. Leenhouts schetst onder meer hoe Jezus het voorbeeld van Jona gebruikte om aan te duiden dat Hij – evenals Jona – drie dagen en drie nachten in ‘het hart van de aarde’ zou zijn en daarna zou opstaan.

Aantal pagina’s: 64
Uitgesproken in 1980. Redactionele bewerking in 2017.

PDF downloaden

Ruth

Een serie preken over Ruth

Het boekje Ruth, dat met Pinksteren in de synagogen gelezen wordt, hoort bij de feestrollen van Israël en heeft een Messiaans perspectief. Het is een miniatuurbeeld van grote toekomende gebeurtenissen. Ruth, een heidin, is ingeschakeld in de lijn van de geslachten waaruit de Messias geboren is. In deze prekenserie wordt een ‘profetisch schilderij’ geschetst van de geschiedenis van deze Moabitische vrouw, die een cruciale rol heeft gespeeld in de redding van de Messiaanse toekomst van het volk Israël.

Aantal pagina’s: 68
Uitgesproken in 1980. Redactionele bewerking in 2020.

PDF downloaden

Nehemia

Een serie preken over Nehemia 1-12

Deze serie preken zijn door Ds. A.A. Leenhouts oorspronkelijk uitgesproken in 1960 en na een bewerking door hem opnieuw uitgesproken in 1987.
Voor de totstandkoming van deze preken is door hem gebruik gemaakt van het boek ‘De bouwlieden Gods’ van Walter Lüthi. 

Aantal pagina’s: 80
Uitgesproken in 1987. Redactionele bewerking in 2021.

PDF downloaden

Esther

Een serie preken over Esther

In de serie preken over het boek Esther wordt de bijzondere status van het Joodse volk geschetst aan wat zich heeft afgespeeld ten tijde van Ahasveros (of Xerxes I), koning van Medië en Perzië. Hij regeerde over dit immens grote rijk van 485-465 voor Chr. De drie hoofdfiguren die in deze geschiedenis optreden zijn de Jood Mordechai, zijn nicht Esther die koningin van Perzië wordt, en de Agagiet Haman die het Joodse volk naar de wet van de Meden en de Perzen wilde laten uitroeien. De heldhaftige rol van koningin Esther heeft het volk behoed voor de totale vernietiging die dreigde. Samen met haar oom Mordechai redde zij haar volk van de ondergang.

Aantal pagina’s: 56
Uitgesproken in 1975. Redactionele bewerking in 2021.

PDF downloaden

Johannes – deel 1

Een serie preken over Johannes 1-4

Dit is het eerste deel van de prekenserie over het Evangelie van Johannes. Het betreft de hoofdstukken 1 tot en met 4. Ds. Leenhouts geeft hierin een profetische belichting van het optreden van Jezus, zoals dit door de apostel Johannes is opgetekend. Hij stelt daarbij vast dat Johannes de gebeurtenissen niet chronologisch heeft weergegeven, maar dat hij de diepe geestelijke inhoud van Jezus’ optreden schetst, en zo wil duidelijk maken hoe God daarin Zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Dit wordt vooral in de preken over de bruiloft te Kana en de tempelreiniging geïllustreerd.

Aantal pagina’s: 76
Uitgesproken in 1976 en 1990. Redactionele bewerking in 2022.

PDF downloaden

Johannes – deel 2

Een serie preken over Johannes 5-8

Dit is het tweede deel van de prekenserie over het Evangelie van Johannes. Het betreft vier preken uit de hoofdstukken 5 t/m 8. Deze preken sluiten aan op die uit de vorige hoofdstukken 1-4, en hebben eveneens een diep profetisch perspectief. Dat geldt zowel voor de genezing van de verlamde te Bethesda, als voor de wonderbare spijziging, waarin Jezus een demonstratie geeft van de doorbraak van het Koninkrijk Gods. Vooral in de preek over de verborgen gang van Jezus naar het Loofhuttenfeest, worden profetische vergezichten geschetst over Zijn verborgen gang door de wereld naar de vervulling van het Loofhuttenfeest: het aanbreken van de tijden van verkwikking en de doorbraak van het Koninkrijk Gods.
In de beschrijving van de overspelige vrouw in het laatste hoofdstuk laat Ds. Leenhouts een ernstige waarschuwing horen om niet vanuit geestelijke hoogmoed of moreel ‘gelijk’ te oordelen over anderen, maar tot een diep zelfonderzoek te komen ten aanzien van de ‘bruidbruidegom’ relatie van onze eigen ziel.

Aantal pagina’s: 68
Uitgesproken in 1969, 1976 en 1990. Redactionele bewerking in 2022.

PDF downloaden

Johannes – deel 3

Een serie preken over Johannes 9-11

Dit is het derde deel van de prekenserie over het Evangelie van Johannes. Het betreft vier preken uit de hoofdstukken 9 t/m 11. Deze preken sluiten aan op die uit de vorige hoofdstukken 5 t/m 8, en hebben eveneens een diep profetisch perspectief.

Aantal pagina’s: 64
Uitgesproken in 1969 en 1990. Redactionele bewerking in 2023.

PDF downloaden

Adventspreek – Het begin

Bewerkte uitgave van een adventspreek uit 1977 over Lukas 1:5-25

In deze preek zet Ds. Leenhouts uiteen hoe het begin van het Nieuwe Testament de trouw van de Eeuwige ademt, Die Zijn beloften gaat vervullen in de komst van Zijn Zoon. Het centrale thema in deze preek is: Hoe begint dit Begin? Zijn er raakvlakken met wat er eeuwenlang door de profeten is verkondigd, of hebben we hier te maken met een toevallige samenloop van gebeurtenissen – zonder dat wij daarvan sporen terugvinden in het Oude Testament?

Aantal pagina’s: 20
Redactionele bewerking in 2020.

PDF downloaden

Kerstpreek – Anna

Bewerkte uitgave van een kerstpreek uit 1987 over Lukas 2:36-39

In deze preek wordt vooral belicht hoe Anna de ‘verlossing voor Jeruzalem’ verwachtte. Een verlossing die al door Profeten als Jesaja was voorzegd. Ds. Leenhouts zet uiteen hoe de Heilige Geest deze twee oude mensen precies op het juiste moment naar de tempel geleid heeft. En hoe zij beiden ook direct begrepen dat het Kind dat daar werd voorgesteld, de beloofde Messias was die Jeruzalem verlossen zou.
Dit Kind, zo roept Anna in Jeruzalem uit, is DE Losser.

Aantal pagina’s: 24
Redactionele bewerking in 2021.

PDF downloaden

Kerstpreek – Simeon

Bewerkte uitgave van kerstpreken uit 1975 en 1978 over Lukas 2:25-35

Deze preek is de tweede van het ‘afrondingsverhaal’ over de geboorte van Jezus: Zijn voorstelling in de tempel. In deze preek wordt de profetie van Simeon over het Kind belicht: ‘Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.’ Simeon spreekt hier een machtige profetie uit.
De Messias is in eerste instantie gekomen als een licht voor de heidenen, maar ten slotte komt de Sjechinah, de heerlijkheid Gods, weer te rusten op het Joodse volk. Want Gods plan wordt uitgewerkt. Daar is dit Kind toe gezet. De profetie van Simeon ziet ook nog verder in de toekomst. Hij zegt: ‘Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt’.
Hiermee wordt de gang van de geschiedenis geschetst

Aantal pagina’s: 20
Redactionele bewerking in 2022.

PDF downloaden
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound